ระบบแสดงผลได้ดีใน Browser Google Chrome

เอกสารขั้นตอนการสมัครสอบ

ประกาศ/ข่าวสาร

ประกาศ!!! รายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4
ประกาศ!!! รายชื่อผู้เข้าสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 4
การพัฒนา AI For Education ในด้านการประเมิน เพื่อการพัฒนาการประเมินสมรรถนะในประเทศไทย
SUKEN คืออะไร
ขั้นตอนการสมัครสอบ SUKEN ครั้งที่ 4
ขั้นตอนการสมัครสอบ SUKEN ครั้งที่ 4
การทดสอบสมรรถนะทางคณิตศาสตร์
การจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
การทดสอบครั้งที่1 สมรรณนะทางคณิตศาสตร์

โครงสร้างข้อสอบ

ภาพกิจกรรม

Social Links