ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 3


กำหนดการในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 3 (วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562) เริ่มเข้าห้องสอบเวลา 12:30 น.เป็นต้นไป ค่ะ - การแสดงตนเข้าสอบ 1. ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ . - การแต่งกายของผู้เข้าสอบ 1.ชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ 2.ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ** ในส่วนของอุปกรณ์การสอบ ทางสถาบันฯ จะดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์การสอบให้ผู้เข้าสอบ

Social Links