ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์สอบการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 (SUKEN THAILAND)


ประชาสัมพันธ์ศูนย์สอบการสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 (SUKEN THAILAND) . สอบในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศไทย โดย ศูนย์สอบในครั้งที่ 4 มีดังนี้ ...............ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.............. 1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น 2.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 3.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี 4.โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ อุบลราชธานี ..............ภาคเหนือ..................... 5.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 6.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง ................ภาคกลางและตะวันออก................. 7.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี 8.โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร 9.โรงเรียนรุ่งอรุณ (รับสมัครเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น) กรุงเทพมหานคร 10.โรงเรียนสาธิตบางนา สมุทรปราการ 11.โรงเรียนสุจิปุลิ ฉะเชิงเทรา .................ภาคใต้.............................. 12.โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สุราษฎร์ธานี 13.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 14.โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต 15.โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (ประถมศึกษา) (รับเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น) โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (มัธยมศึกษา) – รับสมัครทั่วไป ภูเก็ต 16.โรงเรียนวรพัฒน์ สงขลา 17.โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู (แผนกอนุบาล-ประถม) ยะลา ................................................................................................ พบกับการเปิดรับสมัครสอบ เร็ว ๆ นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์.... 095-128-1658 email - suken.thai@gmail.com ................................................................................. สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Mathematics Certification Institute of Thailand)

Social Links