ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนา AI For Education ในด้านการประเมิน เพื่อการพัฒนาการประเมินสมรรถนะในประเทศไทย


เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ร่วมกับ สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น (The Mathematics Certification Institute of Japan) และ Find Solution Ai, Hong Kong และ Mizuho Securities Asia Limited, Hong Kong ได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การพัฒนา AI For Education ในด้านการประเมิน เพื่อการพัฒนาการประเมินสมรรถนะในประเทศไทยในอนาคตต่อไป

Social Links