ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 4


เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ได้มีจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 4 ณ ห้อง M205 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) ขึ้น โดยมีกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด คณาจารย์จากมาหวิทยาลัยเครือข่าย และตัวแทนศูนย์สอบ (19 ศูนย์สอบ) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 40 คน โดยในการประชุมเตรียมความพร้อมฯ ได้มีการกล่าวเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ครั้งที่ 4 ที่จะมีการจัดสอบในวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศและกล่าวถึงความสำคัญในการจัดสอบ สถิติในการสอบครั้งที่ 1, 2และ 3 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด และการชี้แจงรายละเอียดและข้อปฏิบัติในห้องสอบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี เลขานุการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด หลังจากนั้นเปิดช่วงให้ตัวแทนศูนย์สอบได้มีการแลกเปลี่ยนซักถาม

Social Links